Amanat karuuhun Sunda


Prabu Guru Darmasiksa 
(Raja Sunda) 1175 – 1297 M  > 112 Th
Kaayaan Masyarakat Anu heunteu tengtrem, heunteu raharja tur mindeng keuna ku musibah alam, boh di lembur sorangan, boh di satatar dunya; eta teh dilantarankeun ku talajak-tingkah laku anu saralah ti para gegeden, pamingpin, jelema anu palinter, jelema anu baleunghar, kaasup oge para pamingpin jeung raja di sadunyaPrabu Niskala Wastu Kancana 
(Raja Kawali) 1371 – 1475 M > 104 Th
  • Muga-muga aya nu hayang nurutan perilakuna (Prabu Niskala Westu Kencana)  anu geus mampuh ngawujudkeun karaharjaan panangtayungan pamingpin “sang pelindung dunya”masyarakat anu sejahtera aya dina
Amanat jang katurunan nana
  • Kudu ngabiasakeun migawe kautamaan (pakena gawe rahayu) jeung ngabiasakeun migawe karaharjaan anu sajati  (pakena kareta bener = hirup anu bersih), sabab jadi sumber karaharjaan jeung kajayaan nagara) 
Prasasti Kawali I
  •  ….nya anjeuna (Niskala Wastu Kancana) anu ngaharajakeun (ngamajukeun pertanian) di sakuliah nagri, muga-muga aya anu datang pandeuri (generasi penerus) anu ngabiasakeun diri migawe kautamaan supaya jaya di dunya
Prasasti Kawali VIII
  • IWEU ULAH BOTOH BISI KOKORO (Kade ulah sarakah bisi sangsara)
 Amanat Sri Baduga Maharaja


Watek pangadatan manusia
  •  Burangkak (mahluk maha gila)
  • Mariris (disebut leuwih hina tibatan bangke)
  •  Marende (butaanu beungtna seuneu / Raksasa bermuka api)
  • Wirang (sato anu pikasieuneun)
sumber: buku perpustakaan sekolah