Bambu runcing menembus payung


Istilah  yang memakai kata sejarah
Guru Sejarah
Pegawai sejarah
Pencatat sejarah
Pelaku sejarah
Saksi sejarah
Peneliti sejarah
Penulis sejarah
pengertian sejarah secara Negatif
sejarah itu bukan mitos
sejarah itu bukan filsafat
sejarah itu bukan ilmu alam
sejarah itu bukan sastra
pengertian sejarah secara posistif
sejarah ialah ilmu tentang manusia
sejarah ialah ilmu tentang waktu
sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna social
sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terinci
Guna sejarah (guna intrinsic)
Sejarah sebagai Ilmu
Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau
Sejarah sebagai pernyataan pendapat
Sejarah sebagai profesi
Guna sejarah (guna ekstrinsik)
Sejarah sebagai pendidikan moral
Sejarah sebagai pendidikan penalaran
Sejarah sebagai pendidikan politik
Sejarah sebagai pendidikan kebijakan
Sejarah sebagai pendidikan Perubahan masa depan
Sejarah sebagai pendidikan keindahan
Sejarah sebagai ilmu  bantu
Sejarah sebagai latar belakang
Sejarah sebagai rujukan
Sejarah sebagai bukti
Sejarah sebagi Ilmu dan seni
Sejarah itu empiris
Sejarah itu mempunyai objek
Sejarah itu mempunyai teori
Sejarah itu mempunyai generalisasi
Sejarah itu mempunyai metode
Keritik Kepada sejarah Sebagi Ilmu
Menulis sejarah itu cukup dengan Common Sence
Sejarah itu akan kering
Sumbangan Ilmu
Ilmu memberi Konsep
Ilmu memberi sifat sinkronis
Sejarah sebagai seni
Sejarah memerlukan intuisi
Sejarah memerlukan Imajinasi
Sejarah memerlukan Emosi
Sejarah memerlukan Gaya bahasa
Kekuatan sejarah
Ideology sebagai kekuatan sejarah
Militer   sebagai kekuatan sejarah
Seks sebagai kekuatan sejarah
Umur sebagai kekuatan sejarah
Golongan sebagai kekuatan sejarah
Etnisitas dan ras sebagai kekuatan sejarah
Mitos sebagai kekuatan sejarah
Budaya sebagai kekuatan sejarah

Dr Kuntowijoyo